Huizen Semey   Vlaamse Kaai


Het oorspronkelijk zeer apart karakter dankt deze boulevard aan de schilderachtige huizenrij samengesteld uit zogenaamde "villa's" van 1894 tot 1902, alle naar ontwerp van architect J.G. Semey en uitgevoerd in de hem zo eigen gemaakte eclectische bouwstijl. Hun samenhorigheid komt echter ook voort uit het feit dat deze villa's gewijd zijn aan een of ander Vlaams kunstenaar (schrijver, toondichter of schilder) die tevens een rol gespeeld heeft bij de bewustwording van het Vlaamse volk en de culturele eenheid tussen beide Nederlanden nastreefde. Ter onderstreping daarvan werden naast de huisnaam ook toepasselijke opschriften en borstbeelden voorzien. Van deze merkwaardige huizenrij ging reeds de helft verloren door sloping voor nieuwe bouw en flats. Slechts elf villa's van de reeks van negentien gewijd aan (toon)dichters bleven in een aaneengesloten rij overeind en wat verderop nog één gewijd aan schilders.
Zeven huizen werden afgebroken om plaats te maken voor de residenties Ter Schelde en Peter Benoit.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

 

Jacob Gustaaf Semey (Gent, 30 maart 1864 - Brugge, 23 juni 1935) is een Belgisch architect, projectontwikkelaar en gemeenteraadslid van Gent. Hij bracht op de door hem ontworpen huizen vaak versierselen (beelden, spreuken) aan om een Vlaams accent te leggen. Hij was een van de eerste ontwerpers van sociale woningen in Gent.
Het hoogtepunt van zijn carrière is te situeren vlak voor en vlak na de eeuwwisseling, ten tijde van de grote Gentse stadsvernieuwing. Semey wierp zich op als projectontwikkelaar en werkte samen met grote bouw- en verzekeringsmaatschappijen. Zo kon hij ruim 300 woningen bouwen in enkele grote, nieuwe wijken zoals de Heirniswijk. De afgewerkte huizen werden dan verkocht aan arbeiders die eveneens goedkope leningen konden verkrijgen. Hij was hierdoor een van de eerste ontwerpers van sociale woningen in Gent.

Vila Julius de Geyter  nr 27

Opschriften ;    Vlamingen eert uw mannen
                         Een land dat zijne kinderen vereert, vereert zichzelf.

Julius de Geyter ( 1830 – 1905) was Antwerps dichter, journalist, antiklerikaal flamingant, als strijdend en vaderlandslievend liberaal een der vrijzinnige figuren van de taalstrijd en van de Groot-Nederlandse gedachte. Hij was betrokken, als stichter of als medewerker, bij talrijke verenigingen en tijdschriften. Zo lag hij met Eugeen Zetternam en de Gentenaar Jakob F.J. Heremans aan de basis van het tijdschrift ‘De Vlaemsche School’

Villa Julius Vuylsteke  Nr 31

Opschriften       Veracht er een, in dwaze snoodheid
                               De taal ons heil, de kunst ons grootheid
                               Wij kiezen steeds voor vreemden praal
                               Neerland’s kunst. Neerland’s taal
                               Vrank, vroed, vriend

Jlius Vuylsteke (1836 – 1903). Hij speelde een belangrijke rol als Vlaams liberaal en secretaris van het Willemfonds.

Villa Peter Benoit  Nr 32

Opschriften       Die voor zijn volk de zangen dicht
                               die hem in ’t harte kweelen
                               Men beure hoog zijn naam in ’t licht
                               dan mag den beiaard spelen

Peter Benoit (1834 – 1901). Hij was een componist, dirigent die door zijn inzet voor de Vlaamse muziekbeweging een belangrijke rol speelde in de culturele verheffing van het Vlaamse volk.

Villa Prudens van Duyse  nr 28

Opschriften:      Gelijk het volk zal lezen zoo zal het wezen
                         Geen beter vriend dan een goed boek.

Prudens van Duyse ( 1804 - 1859) was een voorvechter van de Nederlandse taal, auteur van een omvangrijk oeuvre (dichtwerk, geschiedenis, essays) en vanaf 1838 stadsarchivaris van Gent. Hij beklemtoonde de culturele eenheid tussen Nederland en Vlaanderen.

Villa Nap. Destanberg  Nr 29  en  Villa F.A. Gevaert  Nr 30

Opschriften:      De liefde tot zijn land is ieder aangeboren
                          ’t zijn de jongens van gent
                           Artevelde’s cantate  1863
                           Wij moeten aan ’t  volk een nieuwe ziel schenken
                           Vrijheid. Volksliefde. Kunst

Napoleon Destanberg (1829 – 1875). Schrijver, auteur en journalist. Een van zijn belangrijkste geschriften was de tekst voor de Cantate Jacob van artevelde in 1863.

"Spreek ons van de grootsche daden
Van den vlaemschen burgerheld !
Tuig dat hy, voor 't heil van Vlaendren,
Hier vertrapt heeft 't vreemd geweld,
En dat hy den trots van Rome
Magtloos hier heeft neergeveld.''


“De inhuldiging vond plaats op 14 september 1863. Voor het beeld stond een tribune voor de koning Leopold I, zijn familie, de ministers Rogier en Vandepeereboom, burgemeester van Gent Ch. de Kerchove en vele prominenten. Een andere tribune langs de zijkant van de Vrijdagmarkt met de rug naar de Sint-Jacobskerk, zat vol met zangers en muzikanten. De burgemeester sprak een eerbetoon uit aan Jacob Van Artevelde. De Société des Choeurs bracht onder leiding van Edouard De Vos een cantate ten gehore begeleid door andere koren en een orkest van 150 muzikanten.”

Het stadsbestuur had aan de Koormaatschappij de toelating gegeven bij de inhuldiging van het standbeeld van J. van Artevelde de Arteveldecantate op tekst van N. Destanberg en muziek van Gevaert uit te voeren. De Melomanen vroegen nu ook de toelating te mogen zingen op de inhuldiging. Gevaert deelde mede, dat hij weigerde zijn toestemming te geven om zijn cantate op te voeren als een andere zangvereniging op de plechtigheid zou zingen.

F.A. Gevaert. (1828 – 1875) Componist en musicoloog. Het Artevelde lied behoort nog steeds tot het Vlaamse liederenrepertorium.

Nog bestaande huizen

Nr 88

Nr 92

Nr 90 en 91

Nr 93

Nr 95

Nr 96

Nr 97