HET LAKENMETERSHUIS

In het Lakenmetershuis werd tot het midden van de negentiende · eeuw het lijnwaad, door thuiswevers op het platteland vervaardigd, gemeten en verkocht. · Oorspronkelijk stond hier een van de vroegst bekende huizen van de Vrijdagmarkt : de Wulf, vergaderplaats van de corduwaniers of nieuwe schoenmakers. Vandaar ook de naam van het links van het Lakenmetershuis gesloten straatje, de Wolfsteeg, dit leidde itaar een bruggetje over de Ottogracht, de Wolfbrug. Toen in 1900, die kant van de Vrijdagmarkt werd gesaneerd, werd het Wolfstraatje langs de Vrijdagmarkt gesloten. De Wolfstraat bestaat echter thans nog en loopt met een bocht van de Penitentenstraat naar de Baudeloostraat. De Wolfstraat telt een aantal gevels gebouwd rond 1904, die het bekijken waard zijn, o.a. huis nummer 9 met in terracotta de voorstelling van een wolvin met haar jong en van Romulus en Remus. Door de Concessie Caroline van 1539, waa,rbij het aantal neringen van 53· tot 21 werd gebracht, werd het huis De Wulf verbeurd en verkocht .. Later werd het huis aangekocht door Justus Billet, de bekende Gentse kroniekschrijver, die het huis echter in 1652 opnieuw zal verkopen aan de stad Gent voor 1480 pond 6 schellingen 8 grooten. De benedenzaal van de Wolf werd nu gebruikt om op marktdagen het te koop gestelde lijnwaad te meten; alzo kreeg het gebouw de .naam Lakenmetershuis: Rond 1770 verkeerde. de hoge trapgevel bekroond met de Gentse . Leeuw in een slechte staat. De gevel werd herbouwd naar het plan van de bekende Gentse architect Bernard De Wilde in 1771-1772. Het Lakenmetershuis werd niei enkel gebruikt voor het meten van .het lijnwaad. In de 17° en 18° eeuw werden er volgens P. Claeys ook voorstellingen gegeven. In de 18° en het begin van de 19° eeuw werd er in october gedanst tijdens de Sint-Jacóbskermis. In 1810 ·werd er een zondagsschool ingericht; het doel van deze zondagsschool was-de kinderen voor te bereiden voor de plechtige communie. In de volksmond werd dit "naar de kapelle gaan" genoemd. Rond 1850 verhuisde de zondagsschool naar een ander lokaaL Wat later werd het Lakenmetershuis het lokaal van "de Taal is gansch het Volk" en van het Willemsfonds, dat er in 1868 een openbare biblioteek zalinrichten~ Ook werden er voordrachten gehouden. Het Lakenmetershuis werd ook gebruikt als kiesbureau en jn 1889 zal de "Zonder Naam niet zonder Hart" er een refter inrichten. Vanaf 1903 werden in het lokaal van het Willemsfonds de bekende liederavonden ingericht en dit op initiatief van Florimond· Van Duyse, waar de toehoorders liederen uit de rijke Vlaamse liederenschat werden aangeleerd.
Zijn oude gevel is weergegeven op het schilderij van J.B. van Volxsom dat de inhuldiging voorstelt van Keizer Karel VI als Graaf van Vlaanderen, op 18 october 1717. Het was een trapgevel die bekroond werd door de Gentse leeuw die steunde op een wapenschild en een vaandel vasthield. De slechte staat van de gevel noopte het Stadsbestuur hem af te breken en te vervangen door een nieuwe die gebouwd werd in 1771-1772, volgens plans van architect Bemard De Wilde. Het is deze die nu nog bestaat en onze afbeelding ontslaat ons ervan hem in detail te beschrijven. Van een zeer grote soberheid, is hij interessant, juist wegens de betrachting naar eenvoud waarvan hij getuigt.