Provinciale tentoonstelling 1899 te Gent

 

Op initiatief van Lodewijk De Vriese ontstond reeds in 1897 het idee om te Gent een provinciale tentoonstelling te houden. In het vooruitzicht van de uitbreiding van het stadspark stelde de stad de Citadelkazerne ter beschikking. Enkele wallen moesten worden afgebroken maar op 9 oktober 1898 werd de eerste steen voor het tentoonstellingsgebouw gelegd. Op 1 juni 1899 kwam Prins Albert de tentoonstelling openen. Elke dag grepen er feestelijkheden plaats zoals concerten, toneelopvoeringen, bloemenstoeten, ruiterfeesten enz... 

De organisatie van deze tentoonstelling was duidelijk een oefening voor de latere Wereldtentoonstelling in 1913.
 

 Krantenartikel Gazette van Lokeren van 7 mei 1899 

“Van 1 Juni tot 1 October, wordt dit jaar te Gent, eene provinciale tentoonstelling gehouden van handel en nijverheid, schoone kunsten, wetenschappen, landbouw, enz. enz. Deze tentoonstelling, welke zal plaats hebben in de prachtige tuinen van het Park belooft alleszins merkwaardig te zijn, zal eene oppervlakte beslaan van 12 hectaren: De groote hallen met bijzalen hebben eene oppervlakte van 13.000 overdekte vierkante meters, het paviloen voor de Congovoortbrengselen, is 1.500 vierkante meters groot en de feestzaal, waar prachtige muzikale uitvoeringen en ook tijdelijke tentoonstellingen zullen plaats hebben, heeft eene uitgestrektheid van 1.800 vierkante meters. Er zal ook eene zaal gebouwd worden voor schoone kunsten, waar de artistieke historische werken zullen tentoongesteld worden der schilders, beeldhouwers en bouwkundigen, die sedert 1830 tot heden in Oost-Vlaanderen, geboren werden, geleefd en gewerkt hebben. Er zal verder een paviljoen voor de drukpers worden opgetrokken, waar ruim 150 dag- en weekbladen, alsook tijdschriften, welke in Oost-Vlaanderen verschijnen, zullen tentoongesteld worden : aan deze zaal zal een leeskabinet gevoegd worden, waar bovengenoemde bladen en tijdschriften ter inzage van het publiek zullen gesteld worden. In de machienengalerij, zal men 9 mekanieken kunnen bewonderen, welke eene in werking zijnde spinnerij zullen uitmaken. In de afdeeling der druknijverheid, welke ook uiterst belangrijk zal zijn, zal men letters zien gieten en een blad, uitgegeven door twee drukkers der stad Gent, geheel zien opmaken en drukken. Van de afdeeling militaire kunst zegt men het meeste goed. Zij zal 600 vierkante meters beslaan en men zal er alles aantreffen wat betrekking heeft met het leger en bijzonderlijk met de regimenten welke in Oost Vlaanderen, hun garnizoen hebben. De weefnijverheid zal waardig vertegenwoordigd zijn. Al de fabrikanten van Gent en van de provincie (meer dan 60 in getal) nemen er deel aan. In de tuinen, waar ruim zeventig tenten van vermakelijkheden en aantrekkelijkheden zijn opgetrokken, zullen dagelijks, door een bestendig orkest, 3 concerten gegeven worden. Dat orkest, samengesteld uit 40 muzikanten van de beste gehalte, staat onder het bestuur van den heer Th. Lebrun. Er zal gedurende de 4 maanden der tentoonstelling een bestendig festival gehouden worden, waarvoor het Uitvoerend Comiteit 10.000 fr. heeft ter beschikking gesteld. Verscheidene congressen zullen tijdens de Tentoonstelling gehouden worden. Ook worden er eene menigte kampstrijden uitgeschreven en feestelijkheden op touw gezet, welke van aard zullen zijn om elken Zondag duizenden vreemdelingen naar Gent te doen stroomen. In de maand Juni, zal o. a. een reuzenstoet uitgaan. Nog nooit zal iets dergelijks te zien zijn geweest. Het Uitvoerend Comiteit spaart geene kosten om aan dezen stoet zooveel luister mogelijk bij te zetten. Ter gelegenheid dezer Tentoonstelling, — staand» onder de hooge bescherming van Prins Albert van België, en ingericht met de ondersteuning van den staat, van de Provincie en van de stad Gent — zal in den loop van de maand September een Congres van Voeding plaats grijpen, met Internationale Tentoonstelling van Voedingsproducten. ' Men kan het programma en alle noodige inlichtingen bekomen bij het Bestuur der Provinciale Tentoonstelling.Leopoldboulevard, 47, te Gent.”