Prijs Vrijzinnig Humanisme?

De Prijs Vrijzinnig Humanisme werd voor het eerst uitgereikt in 1989. Dat gebeurt om de twee jaar op 21 juni, de Internationale Dag van het Humanisme. De prijs wordt toegekend op grond van een of meer van de volgende criteria: een bijzondere en krachtige prestatie waaruit een vrijzinnig-humanistisch engagement blijkt; een boeiend inzicht dat waardevol is voor de verdere ontwikkeling van het vrijzinnig-humanistische gedachtegoed; een opgemerkte daad van verzet tegen eenheidsdenken of autoritair denken; of een langdurig, consequent volgehouden humanistische levenshouding, hetzij op het vlak van het denken of van praktische inzet.

De eigenlijke prijs is een beeldje van beeldhouwer Paul Baeteman. De naam van de laureaat wordt ingeschreven op de sokkel van de grote versie van het beeld dat zich bevindt tegenover het Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis, Kantienberg in Gent.Kandidaat-laureaten kunnen worden voorgedragen door de raad van bestuur van het Humanistisch Verbond, door de provinciale geledingen, de lokale afdelingsbesturen en de individuele leden. De jury bestaat uit een commissie van vrijzinnig humanisten gekozen door de raad van bestuur.